Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie zwoływane  jest przez Zarząd  raz w roku. Szczegóły kompetencji zawiera statut spółdzielni.


Rada Nadzorcza:
Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z osób wybranych  przez Walne  Zgromadzenie. Kadencja trwa 3 lata.

Aktualnie w Radzie Nadzorczej zasiadają:

Przewodniczący Tomasz Kosior
Z-ca przewodniczącego Wojciech Lamek
Sekretarz Łukasz Janowski
Członek rady nadzorczej Ewa Kadłubowska
Członek rady nadzorczej Teresa Szydlik

Zarząd
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd spółdzielni jest jednoosobowy, wybrany przez Radę Nadzorczą.