Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie zwoływane  jest przez Zarząd  raz w roku. Szczegóły kompetencji zawiera statut spółdzielni.


Rada Nadzorcza:
Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z osób wybranych  przez Walne  Zgromadzenie. Kadencja trwa 3 lata.

Aktualnie w Radzie Nadzorczej zasiadają:

Przewodniczący Rafał Barcikowski
Z-ca przewodniczącego Małgorzata Przystrzelska
Sekretarz Sławomir Wichmann
Członek rady nadzorczej Damian Piskorski
Członek rady nadzorczej Seweryn Brzozowski

Zarząd:
Prezes Zarządu – Krzysztof Zabrocki
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd spółdzielni jest jednoosobowy, wybrany przez Radę Nadzorczą.