Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie zwoływane  jest przez Zarząd  raz w roku. Szczegóły kompetencji zawiera statut spółdzielni.

Rada Nadzorcza:
Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z osób wybranych  przez Walne  Zgromadzenie. Kadencja trwa 3 lata.

Aktualnie w Radzie Nadzorczej zasiadają:

Przewodniczący Mateja Janusz
Z-ca przewodniczącego Szczepański Bartosz
Sekretarz Janas Dorota
Członek rady nadzorczej Graczyk Lucyna

Zarząd
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd spółdzielni jest jednoosobowy, wybrany przez Radę Nadzorczą. Obecnie funkcje prezesa zarządu sprawuje:

Prezes Zarządu –  Marcin Kussowski (zarzad@smbarbakan.pl)