DZIAŁ Księgowości załatwia sprawy z zakresu:

 • przyjęcia w poczet członów Spółdzielni,
 • ustania członkostwa w Spółdzielni (skreślenia, wykreślenia, wykluczenia),
 • ustanawiania praw do lokali
 • przekształcania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność,
 • zmian związanych z nabyciem lub zbyciem lokalu,
 • wystawiania zaświadczeń o przysługującym  prawie do lokalu,
 • zagadnień związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 • wynajmowania lokali użytkowych (oferty, przetargi, umowy),
 • wystawiania najemcom faktur z tytułu czynszu najmu,
 • ewidencji ilości osób zamieszkujących w lokalu mieszkalnym,
 • naliczania należności za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • zadłużeń z tytułu opłaty za mieszkanie i z tytułu czynszu najmu,
 • wezwań do zapłaty,
 • naliczania odsetek od niezapłaconych należności,
 • prowadzenia zagadnień związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych,
 • windykacji należności,

DZIAŁ Administracyjno -TECHNICZNY – załatwia sprawy z zakresu:

 • spraw  remontowych, zleconych przez zarząd
 • spraw inwestycyjnych, j/w
 • eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • utrzymania porządku i ładu na osiedlu,
 • pracy sprzątaczy posesji i konserwatorów,
 • korzystania z urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez mieszkańców osiedla,
 • zgłaszania i usuwania usterek i wad budowlanych w lokalu mieszkalnym i użytkowym,
 • dezynfekcji i deratyzacji urządzeń i pomieszczeń na terenie osiedla.
 • prowadzenia zagadnień regresów ubezpieczeniowych.

Zarząd – załatwia sprawy z zakresu:

 • organizowania przetargów na roboty budowlane, projektowe, ich prowadzenia i  sporządzania stosownych umów na wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową i zgodną z dokumentacją techniczną i kosztorysową realizacją robót inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawowania przeglądów stanu technicznego zasobów.
 • statutu i obowiązujących regulaminów w Spółdzielni,
 • rejestracji Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pracy organów Spółdzielni,
 • pracy pracowników Spółdzielni,
 • wewnętrznych aktów normatywnych oraz uchwał i protokółów organów Spółdzielni,